Kies uw taal

Beste Expat,

Woont u in Den Haag of omgeving en wenst u de Nederlandse Taal te leren en inzicht te krijgen in de Nederlandse Cultuur? Language Courses The Hague biedt dan uitkomst.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Language Courses The Hague

Artikel 1. Toepassing voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door het taleninstituut Language Courses The Hague te organiseren cursussen. Wijzigingen van c.q. aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door Language Courses The Hague schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 2. Inschrijving cursussen / Totstandkoming overeenkomst

 1. Nadat Language Courses The Hague het door de opdrachtgever of diens werkgever volledig ingevulde contactformulier heeft ontvangen,  zal het taleninstituut binnen een week contact opnemen met de opdrachtgever voor het afnemen van een intakegesprek en – indien nodig – intaketoets.
 2. Zodra het inschrijvingsformulier is ondertekend door opdrachtgever en  Language Courses The Hague zijn beide partijen gebonden aan deze schriftelijke overeenkomst.
 3. Individuele cursussen kunnen op ieder moment beginnen.
 4. Semi-individuele cursussen (2 deelnemers) en groepscursussen (3 – 6 deelnemers) kunnen slechts starten indien voldoende deelnemers zijn gevonden met hetzelfde startniveau.

 

Artikel 3. Planning / Annulering cursus of les door opdrachtgever       

 1. De dagen en lestijden worden in overleg met de opdrachtgever vastgesteld en vermeld op de schriftelijke overeenkomst.
 2. Annulering van de cursus door de opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk (brief of e-mail) plaatsvinden, voor aanvang van de cursus.
 3. Indien annulering op of na de startdatum van de cursus plaats vindt, heeft de opdrachtgever geen recht op teruggave van het cursusgeld.
 4. Een cursus van 12 lessen dient binnen een aaneengesloten termijn van  4 maanden - te rekenen vanaf de startdatum - te zijn afgerond.
 5. De opdrachtgever kan de cursus uitsluitend op grond van persoonlijke of werkgerelateerde redenen onderbreken. In dat geval komt hij op een wachtlijst te staan.
 6. Indien een geplande les geen doorgang kan vinden, dient de opdrachtgever Language Courses The Hague daarvan zo spoedig mogelijk, doch minimaal 24 uur voor de geplande les in kennis te stellen.
 7. Indien de opdrachtgever zich niet, of niet tijdig afmeldt, komt de desbetreffende les te vervallen. Deze les kan niet meer worden ingehaald.
 8. De opdrachtgever heeft het recht om maximaal 2 lesdata en tijdstippen per cursus kosteloos te verplaatsen. Language Courses The Hague dient dan minimaal 24 uur voor de geplande les / lessen op de hoogte te zijn.

 

Artikel 4. Annulering cursus of les door Language Courses The Hague                              

 1. Indien Language Courses The Hague een geplande cursus annuleert, heeft de opdrachtgever recht op teruggave van het volledige cursusgeld.
 2. Language Courses The Hague dient de opdrachtgever hiervan voor aanvang van de cursus op de hoogte te brengen.
 3. Indien Language Courses The Hague een geplande les annuleert, zal de betreffende les opnieuw worden ingepland.
 4. Language Courses The Hague dient de opdrachtgever hiervan minimaal 24 uur voor aanvang van de geplande les op de hoogte te brengen.

 

Artikel 5. Tarieven        

 1. Voor alle door Language Courses The Hague aangeboden cursussen en bijkomende diensten gelden de tarieven zoals vermeld op de website van het taleninstituut : www.languagecoursesthehague.nl
 2. Alle tarieven zijn inclusief BTW.
 3. De tarieven gelden van 1 januari tot en met 31 december van het lopende jaar.
 4. Het intakegesprek, de intaketoets en de eindtoets zijn inbegrepen in het cursusgeld.
 5. Het lesmateriaal en het onderstaande certificaat zijn niet inbegrepen in het cursusgeld.
 6. Voor cursussen die niet op het adres van Language Courses The Hague plaatsvinden,  wordt reiskostenvergoeding in rekening gebracht. Deze vergoeding is gebaseerd op het dan geldende wettelijke tarief.

 

Artikel 6. Betaling / Niet-nakoming van de betalingsverplichting

 1. Zodra de opdrachtgever het inschrijvingsformulier heeft ingevuld en ondertekend, accepteert hij automatisch de betalingsverplichting.
 2. Zodra de opdrachtgever en Language Courses The Hague de overeenkomst hebben ondertekend, zal het taleninstituut een factuur naar de opdrachtgever sturen.
 3. Betaling dient voor aanvang van de cursus te geschieden.
 4. Het cursusgeld dient ineens of - in uitzonderlijke gevallen, bepaald door Language Courses The Hague - in drie termijnen te worden voldaan.
 5. Indien de opdrachtgever niet tijdig het verschuldigde bedrag heeft betaald, heeft het taleninstituut het recht om hem de toegang tot de cursus te ontzeggen.

 

Artikel 7. Toetsen / Certificaat

 1. Voor deelnemers aan een cursus vanaf niveau A1, biedt Language Courses The Hague een intaketoets aan.  Hoewel deze toets niet verplicht is, wordt hij ten zeerste aanbevolen.
 2. Op verzoek van de opdrachtgever en op voorwaarde dat deze de gehele cursus succesvol heeft afgerond, kan Language Courses The Hague een certificaat uitreiken, waarop de resultaten van de eindtoets zijn vermeld.  Aan dit certificaat zijn kosten verbonden.
 3. Om een cursus succesvol af te ronden, dient de opdrachtgever de opgegeven taken voor iedere les te maken en bovendien ten minste 80% van de lessen bij te wonen. Onder deze voorwaarden heeft hij het recht om aan het einde van de cursus getoetst te worden, teneinde het behaalde niveau vast te stellen.

 

Artikel 8.  Cursusmateriaal

 1. Van het door Language Courses The Hague verstrekte lesmateriaal blijven alle rechten aan het taleninstituut voorbehouden.
 2. Niets van dit materiaal mag worden verveelvoudigd of op enigerlei wijze doorgegeven of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Language Courses The Hague.   

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Language Courses The Hague is uitsluitend aansprakelijk voor de uitvoering van de opdracht. 
 2. Language Courses The Hague is niet aansprakelijk  voor het zoekraken  en / of beschadigen van eigendommen van de opdrachtgever. 

 

Artikel 10. Garantie

 1. Language Courses The Hague staat er jegens opdrachtgever voor in dat de door het taleninstituut  verzorgde cursussen voldoen aan hetgeen is overeengekomen.
 2. Klachten met betrekking tot de organisatie van de cursus dienen onmiddellijk na constatering van de gebreken aan Language Courses The Hague te worden gemeld.  
 3. Op voorwaarde dat de klacht door Language Courses The Hague  gegrond is verklaard, zal Language Courses The Hague ervoor zorgen dat de klacht tot een ieders tevredenheid afgehandeld wordt.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

© 2015 Language Courses The Hague